виртуальная приёмная

Ясли-сад №14
logotype
deco
Новости
Бракеражная комиссия

24 ноября 2022 года в детском саду был проведён рейд комиссии по мониторингу качества контроля питания воспитанников. От родительской общественности в рейде участвовали:

1.Турусбекова Б. С.– группа «Қарлығаш»,
2.Ибраева (Айтбаева) С. А. - средняя группа «Ақ бұлақ »,
3.Александрова Н. Н. - группа предшкольной подготовки «Тұлпар
4.Котляр З. А. - группа предшкольной подготовки «Ақбота».

Было проверено состояние пищеблока и места хранения пищевой продукции, качество уборки и температурный режим.

Родителями отмеченно, что на складе и пищеблоке порядок, всё на своих местах, посуда промаркирована. У персонала единная форма, перчатки. Продукты свежие, доброкачественные, соблюдаются требования к их хранению.

На каждый продукт имеется сертификат соответствия. Справки на скоропортящиеся продукты. На пищеблоке работают два повара,одна кухрабочая и кладовщик, санкнижки в медкабинете, допуск 26.02.23 года.

Коммисия присутствовала при взвешивании основных продуктов, мяса, молока, масла, количество продуктов в главной книге соответствует количеству на складе.

Членами комиссии была снята проба с выдаваемых блюд на обед. Комиссия проверила не только вкусовые качества пищи, но и размер порций. Оценили хорошее качество их приготовления.

По группам члены комиссии проверили так же организацию питьевого режима и соблюдение режимных моментов организации питания воспитанников. Присутствовали при сервировке столов к обеду и непосредственно самом режимном моменте принятия пищи. Отмеченно, что дети ели с удовольствием, на столах поддерживался порядок.

Уголок питания с утверждённым меню, графиком выдачи пищи.
Норма продуктов на одного ребёнка. Ежедневное меню. - 24.11.22г.

1

Выдача готовой продукции в граммах - 24.11.22г.

2

Подробнее...
 
Бос педагогикалық лауазымдарға орналасуға конкурс

Нұр - Сұлтан қаласы әкімдігінің № 14 «Ақбөпе» б/б мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны тәрбиеші және музыка жетекшісі лауазымына конкурс жариялайды.

Тәрбиеші лауазымы бойынша:

1. Орыс тілінде оқыту және тәрбие беру - 3 педагог (1 ставка)
2. Мемлекеттік тілінде оқыту және тәрбие беру – 1 педагог (1 ставка)

Тәрбиешінің лауазымды жалақысы еңбек өтіліне және санатына байланысты – 102 000 теңгеден 145 000 теңгеге дейін.

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымының тәрбиешісі
Лауазымдық міндеттері:

 • Балалардың денсаулығын сақтау мен қорғау қызметін қамтамасыз етеді: оларды оқыту мен тәрбие беруде денсаулық сақтайтын технологияларды қолданады;
 • Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талабына, жас ерекшелік топтарының үлгілік оқыту жоспары бойынша оқу қызметінің кестесіне сәйкес педагогикалық процесті жүзеге асыра білу, пәндік-дамытушылық ортанын қалыптастырады, балалардың шығармашылығына (ойындық, танымдық, қозғалыс, көркемөнер, еңбекке баулу) жетекшілік ету.
 • Балалармен жұмыс істеу кезінде жекелей және бағыттық әдісін іске асырады.
 • Дамуында ауытқу байқалатын балалармен түзеу қызметі саласында еңбек ететін мамандармен бірлесе жұмыс жасайды, жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, оқу-әдістемелік әдебиеттерді зерделеу негізінде және топтағы балалардың жеке талаптарын ескере отырып тәрбие-білім беру жұмыстарын жоспарлайды.
 • Тәрбиелеу мен оқыту қызметін қол жеткен жетістіктерді қорытындылай отырып жоспарлайды.
 • Мүмкіндіктері шектеулі балалар мен қалыпты жағдайда дамып келе жатқан балалардың мектеп жасына жеткенде мүмкіндіктерінің тең дәрежеде болуын қамтамасыз ету үшін бірге тәрбиелеу және оқыту арқылы оларды әлеуметтендіруді жүзеге асырады.
 • Мамандардың ұсынымдарын ескере отырып, мүмкіндігі шектеулі әрбір баламен жеке жұмыс жүргізеді.
 • Отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу жұмыстарының, авторлық шығармалардың негізінде педагогикалық қызметтің жаңа бағыттарын зерделеумен және оны жұмыс барысында қолданумен шұғылданады.
 • Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту барысында ата-аналарға консультативтік көмек беруді іске асырады. Балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғайды.
 • Білім беру ұйымдарында "Құндылықтарға негізделген білім беру" тұжырымдамасын білім беру процесінде барлық нысандар, оның ішінде балалар отбасыларының қатысуымен енгізеді.


Біліктілік санаттарына қойылатын талаптар:

 • «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» бағыты бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар немесе қайта даярлау курсынан өткендігін растайтын құжаттың болуы, жұмыс өтіліне талап қойылмайды.
 • Біліктілігі жоғары деңгейі болған жағдайда педагог-модератор және педагог-сарапшы үшін мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешісі лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл, педагог-зерттеуші кемінде 3 жыл, педагог-шебер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.
 • Біліктілігі орта деңгейлі болған жағдайда мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешісі лауазымында жұмыс өтілі: педагог-модератор үшін кемінде 2 жыл, педагог-сарапшы үшін кемінде 3 жыл, педагог-зерттеуші кемінде 4 жыл.


Білуге міндетті:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы", "Педагог мәртебесі туралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" заңдары және білім беруді дамытудың бағыттары мен перспективаларын айқындайтын Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін;
 • Психология және педагогика, алғашқы медициналық көмек көрсету ережелерін, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасын, санитарлық ережелерді;
 • Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық құжаттарын.


Жұмысқа қабылдау құжаттары:

1. Жеке куәлік көшірмесі
2. Диплом көшірмесі (нотарилды куәләндырылған)
3. Еңбек кітапшасы
4. Наркологтан анықтама
5. Психиатрдан анықтама
6. Сотталмағандығы туралы анықтама
7. Каспий банкінен шот
8. Тегі өзгерген жағдайда неке қию куәлігі
9. Біліктілік санатын растайтын құжаттың көшірмесі
10. Санитарлық кітапша
11. Фото 3х4
12. Түйіндеме

 

ГККП «Ясли-сад №14 «Акбөпе» акимата города Нур-Султан объявляет конкурс
на должность воспитателя и музыкального руководителя.

Конкурс на вакантные должности воспитателей.

По должности воспитателя:

1. Обучение и воспитание на русском языке - 3 педагога (1 ставка)
2. Обучение и воспитание на государственном языке - 1 педагог (1 ставка)

Должностной оклад воспитателя зависит от стажа и категории - от 102 000 тенге до 145 000 тенге.

Воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения.
Должностные обязанности:

 • Обеспечивает охрану и охрану здоровья детей: использует здоровьесберегающие технологии в их обучении и воспитании;
 • Умение осуществлять педагогический процесс в соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения, расписанием учебной деятельности по типовому учебному плану возрастных групп, формировать предметно-развивающую среду, курировать творчество детей (игровое, познавательное, двигательное, художественное, трудовое).
 • Реализует индивидуальный и маршрутный метод при работе с детьми.
 • Совместно со специалистами, работающими в сфере коррекционной деятельности с детьми с отклонениями в развитии, планирует воспитательно-образовательную работу на основе изучения общеобразовательных учебных программ, учебно-методической литературы и с учетом индивидуальных требований детей в группе.
 • Планирует воспитательную и учебную деятельность, обобщая достигнутые успехи.
 • Осуществляет их социализацию путем совместного воспитания и обучения, чтобы обеспечить равноправие возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся детей по достижении ими школьного возраста.
 • Проводит индивидуальную работу с каждым ребенком с ограниченными возможностями с учетом рекомендаций специалистов.
 • Занимается изучением новых направлений педагогической деятельности на основе отечественных и зарубежных научно-исследовательских работ, авторских произведений и использованием их в работе.
 • Осуществляет консультативную помощь родителям в процессе воспитания и обучения дошкольников. Защищает права и интересы детей.
 • В образовательных организациях понятие «образование, основанное на ценностях» внедряется всеми формами образовательного процесса, в том числе с участием детских семей.


Требования к квалификационным категориям:

 • Наличие документа, подтверждающего наличие послевузовского образования или прохождения курса переподготовки по направлению «дошкольное воспитание и обучение», без предъявления требований к стажу работы.
 • Для педагога-модератора и педагога-эксперта при наличии высшего уровня квалификации стаж работы в должности воспитателя дошкольной организации не менее 2 лет, педагога-исследователя не менее 3 лет, педагога-мастера не менее 5 лет.
 • Стаж работы в должности воспитателя дошкольной организации при наличии среднего уровня квалификации: не менее 2 лет для педагога-модератора, не менее 3 лет для педагога-эксперта, не менее 4 лет для педагога-исследователя.


Обязан знать:

 • Конституцию Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "Об образовании", "О статусе педагога", "о борьбе с коррупцией" и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, определяющие направления и перспективы развития образования;
 • Психологии и педагогики, правил оказания первой медицинской помощи, техники безопасности и охраны труда, санитарных правил;
 • Нормативно-правовые документы организации дошкольного воспитания и обучения.


Документы для приема на работу:

1. Копия удостоверения личности
2. Копия диплома (нотариально заверенное)
3. Трудовая книжка
4. Справка с наркологической организации
5. Справка с психоневрологической организации
6. Справка об отсутвии судимости
7. Счет в банке JUSAN
8. При смене фамилий, предоставление свидетельство о браке
9. Копия документа, подтверждающего квалификационную категорию
10. Санитарная книжка
11. Фото 3х4
12. Резюме

 
Ротация первых руководителей гос.организаций образования

WhatsApp Image_2022-08-17_at_17.56.09

Сегодня руководитель Управления образования Касымхан Сенгазыевич и заместители руководителя Управления представили новому коллективу руководителей образовательных организаций, которые попали под ротацию.

Приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 11 ноября 2021 года №559 "Об утверждении Правил проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования" и решением комиссии по ротации первых руководителей государственных организаций образования от 11 июля 2022 года Управления образования города Нур-Султан на основании приказа руководителя Управления произведена смена руководителей 30 организаций образования.

 
Референдум 2022

"Алдағы референдум әрбір азаматқа Қазақстанның болашағын айқындайтын тарихи оқиғаға тікелей қатысуға мүмкіндік береді"- деді президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев.

2022 жылғы 5 маусымда республикалық референдум туралы, мамыр айының 16 күні Нұр-Сұлтан қаласы, №14 "Ақбөпе" балабақшасы" МКҚК меңгерушісі Г.У. Джусупова мекеме қызметкерлеріне алдағы болатын мемлекеттік маңызы бар мәселені халықтың дауысқа салатынын және ел Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша референдум жайлы толық әрі нақты ақпараттар берілді.

Референдум – мемлекеттің ең маңызды мәселелерін халық болып шешудің басты тетігінің бірі. Сол арқылы әрбір әрекетімізді, атқарар істерімізді, еңсерер меже- міндеттерімізді өзара ақылдаса отырып, кемеліне келтіріп, жүйелі жүргізе аламыз. Ел Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Ата Заңға өзгерістерді бүкіл халықтың талқысына шығаруы – ел болып қолдауға лайықты іс.

WhatsApp Image_2022-05-16_at_18.30.34

WhatsApp Image_2022-05-16_at_18.30.40

 

 

Уважаемые родители!

 

Вы можете получить ответы на все интересующие вопросы

по комплектованию на 2022 год

на данном Телеграм-канале.

 
УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК РЕФЕРЕНДУМА!

06db95986f92b3c55a5454cd0bc6bee6 original.145620

Если Вы гражданин Республики Казахстан, достигший на день голосования 18-летнего возраста, и обладаете активным избирательным правом, Вы имеете правовое основание участвовать в республиканском референдуме по поправкам в Конституцию Республики Казахстан, назначенном на 5 июня 2022 года.

Гарантией реализации конституционного права на участие в референдуме является включение Вас в списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.
Списки составляются местными исполнительными органами (акиматами) на основании Вашей постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки на основании поданного заявления.

Участки для голосования создаются решениями соответствующих акимов, их границы публикуются в средствах массовой информации. Узнать свой участок и проверить свое включение в список Вы можете, обратившись в местный исполнительный орган. В случае отсутствия в списке, Вы вправе подать соответствующее заявление в акимат.

С 20 мая 2022 года на своем участке Вам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. При необходимости внесения каких-либо изменений, Вы сразу сможете обратиться с заявлением в участковую комиссию референдума.
Призываем всех проявить гражданскую ответственность и реализовать свое право на участие в республиканском референдуме!

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО!

 
Білім беру қызметін өзін-өзі бағалауын ұйымдастыруы және өткізуі

C90SqwEW0AAY5vJ

СКАЧАТЬ (PDF, 1MB)

 
Эксклюзивное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева

Tokaev

Бүгін сағат 20:00-де «Хабар» және «Хабар 24» телеарналарынан Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың эксклюзивті сұхбаты көрсетіледі. Президент қоғамды алаңдатқан қасіретті қаңтар оқиғасының себептері мен салдары, алдағы саяси және әлеуметтік реформалар, Қазақстанның сыртқы саясаттағы негізгі серіктестерімен қарым-қатынастары туралы сауалдарға жауап береді.

Сегодня в 20:00 часов телеканалы «Хабар» и «Хабар24» покажут эксклюзивное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент ответит на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана.


https://www.instagram.com/p/CZTudf5KxQC/

 
С новым годом!

 
Кәсіподақ Біз сенімен біргеміз

АГЫБАЕВА РАУАН ИМАНБАЕВНА, кәсіподақ төрайымы

Балабақшамызда жыл сайын «Жаңа оқу жылына топтардың дайындығы» атты байқауы ұйымдастырылады. Байқау талаптарымен, критериелеріне сәйкес педагогтарымызды ережелермен таныстырып, нәтижеге сәйкес тиісінше сертификат түрінде сыйақы беріліп отырады. Жалпы алғанда кәсіподақ жұмысы өте қызықты, ауқымды дипломаттық тұрғыдан қарым- қатынас жасауды талап етеді. Түсінген адамға бұл таптырмас мүмкіндік. Заманауи талапқа сәйкес қазіргі XXI ғасыр адамы жан- жақты болуы тиіс. Бұл бүгіннің талабы. Кәсіподақтың арқасында біз:

• «Педагог мәртебесі туралы заң» қабылданды;
• Заң жағынан кез-келген сұрақтар бойынша сауаттылық;
• «Ұжымдық шарт» бір сөзбен айтқанда “бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып” отырған әріптестерімнің ауызбіршілігі;
• Қызметкерлерге қиын-қыстау кезінде қаржылай көмек берілуі;
• Жыл сайын санаторлық-шипажай емдеу және сауықтыру орталықтары, жылда кәсіподақ мүшелері жіберіледі;
• Әр мерекеде сыйлықтар;
• Кәсіподақтың арқасында іссапармен бару;
• Түрлі жарыстарға қатысу барысында, жаңа мүмкіндіктер, өрісіңді кеңейту;
• Түрлі онлайн-семинар, офлайн-семинарлардың ұйымдастырылуы;

Бір сөзбен айтқан, “Бір шаңырақ астындағы” тату-тәтті ұлттармен ұлыстардың қайнасқан, бірлескен, бақыт мекені.

Кәсіподақ біз сенімен біргеміз!

2021-12-23

 
Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл

WhatsApp Image_2021-12-18_at_20.15.26_1

 
СӘЛЕМ достар!

Мен сендермен өмірімде болған ең жағымды да әсерлі жаңалығыммен бөліскім келеді. 2021 жылдың 10 желтоқсанында, Алматы қаласында ҚР Тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай "Тәуелсіздік – ел тұғыры" атты салтанатты шарасы өтті. Бұл үлкен шараға мен Нұр-Сұлтан қаласының "Әділет" кәсіподағының атынан Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының "Кәсіподақ қызметі туралы үздік бейнеролик" республикалық байқауына қатысып, III орын иегері болдым. МЕН үшін бұл үлкен жетістік, тосынсый десем де болады. "Әділет" кәсіподақ ұжымына, №14 "Ақбөпе" балабақшасы" МКҚК ұжымына АЛҒЫС білдіремін.

 


Страница 1 из 2