виртуальная приёмная

Ясли-сад №14
logotype
deco
Балабақша туралы | О саде

Мектепке дейінгі мекеме басшысы

Джусупова Гульбакыт Унгарбаевна.

Руководитель дошкольного учреждения:

Джусупова Гульбакыт Унгарбаевна.

Мектепке дейінгі мекеменің негізгі сипаттамалары:

Нұр-Сұлтан қаласы, білім басқармасының №14 "Ақбөпе" балабақшасы

МКҚК, Балабақша: Сарыарқа ауданы, Мәскеу көшесі, 29/4 орналасқан

Телефондар: 39-37-49; 39- 36-97 1973 жылы пайдалануға берілді.

2 қабатты ғимарат, екі корпустан тұрады. Жобалық қуаты 280 орын, 12 топ жұмыс істейді.

Основные характеристики дошкольного учреждения:

ГККП Ясли – сад №14 «Ақбөпе» корпус №1 Управления образования г. Нур-Султан.

Детский сад расположен по адресу ул.Московская 29/4, район Сарыарка.

Телефоны: 39-37-49; 39- 36-97

Здание введено в эксплуатацию в 1973 году. Здание 2- х этажное, состоит из двух корпусов.
Проектная мощность 280 мест, функционирует 12 групп.

Оның ішінде:

3 топ -мемлекеттік тілде; 9 топ - орыс тілінде оқытып тәрбиелейді. Олардың ішінде 1 топ коррекциялық топ. Балаларға мемлекеттік тілді оқыту II кіші топтан басталады. Ағылшын тілін үйрету- 5 жастан басталады.

Балабақшаның жұмыс кестесі 5 күндік, сағат 7.30 –дан – 18.00 –ге дейін.

Мекемеде қазақ тілі кабинеті, ән-күй залы, дене шынықтыру залы, медициналық кабинет, процедура кабинеті жабдықталған. Әр топтың қабылдау, ойын, жатын бөлмелері бар. Барлық топтарда арнайы дамыту орталықтары жасалған.

1 қазаннан бастап қосымша ақылы қызметтер енгізілді: кезекші топ (кешкі ассыз), вокал, сөйлеуді түзету, каратэ, хореография.

2018 жылы 15 қазан айында Астана қаласы әкімдігінің №51 «Алтын-сандық» балабақшасы Астана қаласы әкімдігінің №14 «Ақбөпе» балабақшасы МКҚК қосылу арқылы қайта құрылды.

(қосымша №1)

Кадрлық құрамы:

Балалармен оқу-тәрбие қызметін педагогтардың шығармашылық ұжымы жүзеге асырады. Педагогтар саны: 23

(Қосымша №2)

2019 жылға қаржыландыру: МБ-187.682.740 тенге

Из них:

3-группы с государственным языком обучения, 9- групп с русским языком обучения. Из них 1 (одна) коррекционная группа (ЗПР). Обучение государственному языку начинается со второй младшей группы. Обучение английскому языку с 5 лет.

Режим работы ДО - пятидневный - с 7. 30 до 18.00.

Имеются: кабинет казахского языка, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 2 зала - музыкальный и спортивный. Каждая группа имеет групповые, спальные, приёмные комнаты. В каждой группе создана предметно - развивающая среда.

С 1 октября введены платные дополнительные услуги: дежурная группа (без ужина), вокал, коррекция речи, каратэ, хореография.

15 октября 2018 года произведена реорганизация ГККП ясли –сада № 51 «Алтын сандық» акимата города Астаны путем присоединения к ГККП ясли - саду № 14 «Ақбөпе» города Астаны.

(приложение №1)

Кадровый состав:

Учебно – воспитательную деятельность с детьми осуществляет творческий коллектив педагогов. 23 педагога.

(Приложение №2)

Финансирование на 2019 год: МБ-187.682.740 тенге

Оқу процессін ұйымдастыру

Бағдарламаларды іске асыру:

- Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға арналған типтік оқу жоспары, Астана 2016 ж (№292 2016 ж 13 мамыр)

Ағымдағы бағдарламаларға арналған білім беру технологиясы:

- «Қазақ этнопедагогикасы» нұсқаулық арқылы «Қазақ этнопедагогикасы – тәрбие бастауы», А.Бадел, 2011 жыл.

- «Қауіпсіздік әліппесі»-авторлық бағдарлама «Қауіпсіздік әліппесі».

- «Сурет салғым келеді» - мектеп жасына дейінгі балаларды бейнелеу өнері мен бейнелеу іс-әрекеттерімен таныстыруға арналған авторлық бағдарлама.

- «Жол ережелері» - әдістемелік құрал «Жол ережелерін әр кімнің білуі міндетті», Көкшетау қаласы, «Келешек 2030», Гринцевич Г.В. өңдеген.

- «Мен әлемді танимын» - әдістемелік құрал арқылы «Мектеп жасына дейінгі баламен ойын-сауық әңгімелері, Көкшетау қаласы «Келешек 2030», Гринцевич Г.В. өңдеген.

- Денсаулық сақтау технологиялары.

- В.В.Воскобовичтің дамуға арналған ойындары.

 

 

Организация воспитательно – образовательного процесса

Реализация программ:

- Типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения, Астана 2016 год - Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения РК (от 13 мая 2016 года №292)

Образовательные технологии по реализуемым программам:

- «Қазақ этнопедагогикасы» через методическое пособие «Қазақ этнопедагогикасы – тәрбие бастауы», А.Бадел, 2011 год.

- «Азбука безопасности»-авторскую программу «Азбука безопасности».

- «Хочу рисовать» - авторскую программу по ознакомлению детей дошкольного возраста с произведениями изобразительного искусства и изобразительной деятельности.

- «Правила дорожные» - методическое пособие «Правила дорожные знать каждому положено», г.Кокшетау, «Келешек 2030», под редакцией Гринцевич Г.В.

- «Познаю мир» - через методическое пособие «Занимательные беседы с дошколенком, г.Кокшетау «Келешек 2030», под редакцией Гринцевич Г.В.

- Здоровьесберагающие технологии.

- Развивающие игры В.В.Воскобовича.

Мектепке дейінгі ұйымның мақсаты:

Мектепке дейінгі ұйымның іс-шаралардағы мұғалімдер мен ата-аналардың серіктестігі , қатынастарды ізгілендіру идеяларына негізделген, тұлғалық-белсенді көзқарасқа назар аудара отырып, жалпыадамзаттық құндылықтардың басымдығы.

Цель ДО:

Партнёрство педагогов и родителей в деятельности ДО, в основу которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно – деятельный подход.

Мектепке дейінгі ұйымның міндеттері:

- Отбасылық тәрбиенің озық тәжірибесін зерделеу, оны балабақша жұмысында отбасылық тәрбиенің оң тәжірибесін қолдана отырып, ата-аналардың кең тобына тарату.

- Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытуда ата-аналардың педагогикалық және психологиялық сауаттылығын арттыру үшін қолайлы жағдайлар жасау.

- Отбасымен ынтымақтастық саласында тәрбиешілердің білім, білік және дағды деңгейлерін жетілдіру.

- Ата-аналардың балабақша қызметіне қатысты жағдайын өзгерту.

- Мектепке дейінгі ұйымға ата-аналарды ұйымдастыру, жоспарлау және бақылау іс-шараларына белсенді қатысуға тарту.

- Мектепке дейінгі мекеме қызметінің басым бағыттары баланың жан-жақты дамыған жеке басын қалыптастыру және оның денсаулығын сақтау болып табылады.

Задачи ДО:

- Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта семейного воспитания.

- Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.

- Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области сотрудничества с семьёй.

- Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада.

- Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле деятельности ДО.

- Приоритетными направлениями в деятельности дошкольного учреждения является – формирование всесторонне – развитой личности ребёнка и охрана его здоровья.

Балабақша тәжірибесінде инновациялық технологиялар белсенді қолданылады:

В.Воскобовичтің дамуға арналға ойындары, ТРИЗ, РТВ, арттерапия, денсаулық сақтау технологиялары, ертегі терапиясы, дизайн жұмыстары, интерактивті ойындар.

В практике детского сада активно используются инновационные технологии:

Развивающие игры В.Воскобовича, ТРИЗ, РТВ, арттерапия, здоровьесберегающие технологии, сказкатерапия, проектная деятельность, интерактивные игры.