виртуальная приёмная

Ясли-сад №14
logotype
deco
2 корпус

Мектепке дейінгі мекеме басшысы:

Джусупова Гульбакыт Унгарбаевна

Мектепке дейінгі мекеменің негізгі сипаттамалары:

Астана қаласы білім басқармасының №14 "Ақбөпе" балабақшасы МКҚК, 1968 жылы пайдалануға берілді. 2 қабатты ғимарат, екі корпустан тұрады. Жобалық қуаты 265 орын, 11 топ жұмыс істейді.

Оның ішінде:
11 топ –мемлекеттік тілде оқытып тәрбиелейді. Балаларға орыс тілді оқыту II кіші топтан басталады. Ағылшын тілін үйрету- 5 жастан басталады.

Руководитель дошкольного учреждения:

Джусупова Гульбакыт Унгарбаевна.

Основные характеристики дошкольного учреждения:

ГККП Ясли – сад №14 «Ақбөпе» Управления образования г. Астаны, введён в эксплуатацию в 1968 году. Здание 2- х этажное, состоит из двух корпусов. Проектная мощность 265 мест, функционирует 11 групп.

Из них:
11-группы с государственным языком обучения, Обучение русскому языку начинается со второй младшей группы. Обучение английскому языку с 5 лет.

2018 жылы 15 қазан айында Астана қаласы әкімдігінің №51 «Алтын-сандық» балабақшасы Астана қаласы әкімдігінің №14 «Ақбөпе» балабақшасы МКҚК қосылу арқылы қайта құрылды.

(қосымша №1)

15 октября 2018 года произведена реорганизация ГККП ясли –сада № 51 «Алтын сандық» акимата города Астаны путем присоединения к ГККП ясли - саду № 14 «Ақбөпе» города Астаны.

(приложение №1)

Балабақшаның жұмыс кестесі 5 күндік, сағат 7.30–дан – 18.00–ге дейін.

Мекемеде ағылшын тілі кабинеті, ән-күй залы, дене шынықтыру залы, медициналық кабинет, процедура кабинеті жабдықталған. Әр топтың қабылдау, ойын, жатын бөлмелері бар. Барлық топтарда арнайы дамыту орталықтары жасалған.
1 қазаннан бастап қосымша ақылы қызметтер енгізіледі: кезекші топ (кешкі ассыз), вокал, сөйлеуді түзету, каратэ, хореография, Логика (интеллектум).

Режим работы ДУ - пятидневный - с 7. 30 до 18.00.

Имеются: кабинет английского языка, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 2 зала - музыкальный и спортивный. Каждая группа имеет групповые, спальные, приёмные комнаты. В каждой группе создана предметно - развивающая среда.
С 1 октября будут введены платные дополнительные услуги: дежурная группа (без ужина), вокал, коррекция речи, каратэ, хореография, Логика (интеллектум).

Кадрлық құрамы:

Балалармен оқу-тәрбие қызметін педагогтардың шығармашылық ұжымы жүзеге асырады.

Педагогтар саны - 23:

- жоғары білімді -16 педагог;
- арнайы орта білімді- 7 педагог.

Педагогтардың сапалық құрамы: (қосымша №2)

жоғары санаты бар - 3,
бірінші санат - 6,
екінші санат - 4,
санатты жоқ - 10 педагог.

Барлық педагогтар үнемі "ӨРЛЕУ" БАҰО "АҚФ жанындағы курстардан өтеді, барлық қалалық, республикалық конкурстарға, семинар - тренингтерге қатысады және өз жұмысының жоғары нәтижелерін көрсетеді.

Кадровый состав:

Учебно – воспитательную деятельность с детьми осуществляет творческий коллектив педагогов.

23 педагога:

-16 педагогов с высшим образованием;
-7 педагогов с средним–специальным образованием.

Качественный состав педагогов: (приложение №2)

с высшей категорией – 3,
с первой - 6,
со второй - 4,
без категории - 4.

Все педагоги регулярно проходят курсы при ФАО «НЦПК» «ӨРЛЕУ» ИПК ПР повышают свою квалификацию, принимают участие во всех городских, республиканских конкурсах, семинарах - тренингах и показывают высокие результаты своей работы.

Оқу процессін ұйымдастыру

Балабақша жұмыс жүргізетін бағдарламалар:

- Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың типтік оқу бағдарламасы, Астана 2016 жыл.
- ҚР мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. (13.05.2016ж. №292).

Іске асырылып жатқан бағдарламалар бойынша білім беру технологиялары:
-«Қазақ этнопедагогикасы» «Қазақ этнопедагогикасы –тәрбие бастауы» әдістеме құралы. А. Бадел, 2011ж.
- «Өнер көзі - халықта», Ф.Н.Жұмабекованың «Өнер көзі - халықта» шығармашылық саласы әдістемелік нұсқауы, №26 хаттама, 21.11.2011 жыл;
- «Қағазбен жұмыс жасау», Ф.Н.Жұмабекованың «Қағазбен жұмыс жасау» әдістемелік құралы (Астана, ҚР БҒМ, 2017, ББК74.100.5

Организация воспитательно – образовательного процесса

Реализация программ:
- Типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения, Астана 2016 год
- Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитиния и обучения РК (от 13 мая 2016 года №292)

Образовательные технологии по реализуемым программам:
- «Қазақ этнопедагогикасы» через методическое пособие «Қазақ этнопедагогикасы – тәрбие бастауы», А.Бадел, 2011 год.

 

 

МДМ мақсаты:

МДҰ қызметіндегі педагогтар мен ата – аналардың әріптестігі, оның негізінде қарым-қатынастарды ізгілендіру идеялары, жалпыадамзаттық құндылықтардың басымдығы, жеке-іс-әрекет тәсіліне баса назар аудару.

Цель ДО:

Партнёрство педагогов и родителей в деятельности ДО, в основу которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно – деятельный подход.

МДМ міндеттері:

- Отбасы тәрбиесінің үздік тәжірибесін зерделеу, оны ата-аналар арасында насихаттау, балабақша жұмысында отбасылық тәрбиенің оң тәжірибесін қолдану.
- Мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу мен білім беруде ата-аналардың педагогикалық және психологиялық сауаттылығын арттыру үшін қолайлы жағдай жасау.
- Отбасымен ынтымақтастық саласында тәрбиешілердің білім, білік- тілік және дағды деңгейін арттыру.
- Балабақша қызметіне қатысты ата-аналар көзқарасын өзгерту.
-Ата-аналарды МДҰ қызметін ұйымдастыруға, жоспарлауға және бақылауға белсенді қатысуға тарту.
- Мектепке дейінгі мекеме қызметінің басым бағыттары – баланың жан-жақты дамыған тұлғасын қалыптастыру және оның денсаулығын қорғау болып табылады.

Задачи ДО:

- Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта семейного воспитания.
- Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.
- Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области сотрудничества с семьёй.
- Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада.
- Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле деятельности ДО.
- Приоритетными направлениями в деятельности дошкольного учреждения является – формирование всесторонне – развитой личности ребёнка и охрана его здоровья.

В практике детского сада активно используются инновационные технологии:

Технология «STEP BY STEP», ТРИЗ, арттерапия, здоровьесберегающие технологии, сказкатерапия, проектная деятельность, интерактивные игры.